Образование

BESPLATNO STUDIRANJE U RUSIJI – AKADEMSKA 2018/2019 GODINA!

Compressed file

Ministarstvo obrazovanja i nauke Rusije i Rossotrudničestvo objavljuju konkurs za prijem državljana Crne Gore i sunarodnika koji stalno žive u Crnoj Gori, na besplatno školovanje u obrazovnim institucijama za visoko obrazovanje u Ruskoj Federaciji za akademsku 2018/2019. godinu.

Za Crnu Goru se za prijem na školovanje u obrazovnim institucijama Ruske Federacije na račun državnog budžeta izdvaja se izvestan broj mesta (u daljem tekstu kvota) za programe visokog obrazovanja i dodatnog stručnog obrazovanja.

Studenti imaju mogućnost da:

 • Nastave školovanje odmah posle sticanja prethodnog obrazovanja (srednja škola, gimnazija, fakultet)

 • Studiraju besplatno

 • Dobijaju novčanu stipendiju (u iznosu od 2.000 rublja i više u zavisnosti od regiona i određenog fakulteta) bez obzira na akademski uspeh

 • Budu smešteni u studentskom domu. 

Odabir kandidata za školovanje vrši se u dve etape.

I Etapa.

Odabir kandidata za školovanje vrši Predstavništvo Rossotrudničestva u Podgorici i Ambasada Rusije u Crnoj Gori.

U prvoj etapi konkursa kandidati treba da koriste elektronsku formu apliciranja na sajtu RUSSIA.STUDY i dostave u skeniranoj u PDF-u i aplodovanoj uz elektronski zahtev-aplikaciju formi sledeću dokumentaciju do 21. Marta 2018. godine:

 1. Popunjenu anketu-prijavu, sa priloženom fotografijom u boji (dimenzije za pasoš ili ličnu kartu). U slučaju da polja koja su označena kao obavezna za popunjavanje ne budu popunjena, Ministarstvo obrazovanja i nauke Rusije neće razmatrati dokumentaciju kandidata. Anketa treba da bude prvo popunjena na sajtu, zatim odštampana, potpisana skenirana i aplodovana u odgovarajuće polje prijave (da bi odštampali anketu-prijavu potrebno da uđete u svoj profil i u „Ličnim podacima“ pritisnite taster „Štampa prijave“ ispod fotografije);

 2. Kopiju prve strane pasoša (stranice koje čitko vide i sadrže podatke relevantne za pripremu pozivnog pisma);

 3. Medicinsku potvrdu o HIV-testu;

 4. Kopiju dokumenta iz medicinske ustanove zemlje prebivališta kandidata kojim se potvrđuje zdravstvena sposobnost kandidata da se školuje u Ruskoj Federaciji;

 5. Kopiju dokumenta o obrazovanju iz gimnazije ili univerziteta sa ocenama (ako još nema diplome  - uverenje-svedočanstvo o zadnjim ocenama);

 6. Spisak objavljenih naučnih radova (ako takvi postoje) i autoreferat za kandidate koji upisuju doktorski studije;

 7. Po želji možete se priložiti motivaciono pismo, pismo-preporuka i/ili podrške (mogu da budu na ruskom ili engleskom jeziku, nije potreban prevod kod sudskog tumača), kopije nekih drugih zahvalnica, diploma, serifikata i sl.

PAŽNJA!

1) U slučaju da kandidat nema dokumenta o obrazovanju, kandidat dostavlja poslednje uverenje o ocenama iz obrazovne ustanove u kojoj završava svoje školovanje.

2) Dokumenta t.3 - t.5 moraju biti prevedena na ruski jezik i overena od strane sudskog tumača.

3) U slučaju neispunjavanja bar jednog od zahteva, inostrani državljanin gubi pravo da se školuje u Ruskoj Federaciji, i njegova dokumentacija neće biti razmatrana.

 

Treba uzeti u obzir da pri popunjavanju prijave (tačka 23 ankete-prijave) šifra i naziv studijskog smera koji je kandidat izabrao moraju strogo odgovarati spisku studijskih smerova koji su objavljeni na sajtu Russia-Edu.

Strani kandidat ima pravo da samostalno izabere mesto svog budućeg školovanja (tačka 25 ankete-prijave) i ima pravo da navede do 6 visokoškolskih ustanova, ali ne više od dve u jednom federalnom okrugu. Ne dozvoljava se navođenje samo jedne obrazovne ustanove. Preporučuje se da kandidat ne navodi manje od tri visokoškolske ustanove.

U slučaju da nijedna od navedenih u anketi-prijavi obrazovnih institucija zbog nekih razloga ne odabere kandidata kao svog budućeg studenta, pravo konačne odluke o određivanju osnovnog mesta studiranja ima Ministarstvo obrazovanja i nauke Rusije.

Kandidat može dobijati informaciju o toku razmatranja njegovog zahteva, za to je potrebno obavezno navesti svoju elektronsku adresu u anketi-prijavi.

Strani državljani koji ne vladaju dobro ruskim jezikom imaju pravo na obuku na pripremnim odeljenjima ili pripremnim fakultetima državnih obrazovnih institucija po dopunskim opšteobrazovnim programima koji obezbeđuju pripremu za usvajanje profesionalnih obrazovnih programa na ruskom jeziku, takođe u trošku federalnog budžeta, sa isplatom stipendija navedenim građanima (u toku celokupnog perioda školovanja, nezavisno od postignutih rezultata). Rok obučavanja na pripremnom fakultetu ili pripremnom odeljenju je jedna godina, i ona ne ulazi u trajanje školovanja po osnovnim stručnim obrazovnim programima. Takvi kandidati u tačci 27. Ankete-prijave moraju obavezno da navedu neophodnost obuke na pripremnim odeljenjima (fakultetima).

Raspoređivanje takvih kandidata u ruske obrazovne ustanove u cilju obuke na pripremnom odelenju (fakultetu) vrši Ministarstvo obrazovanja i nauke Rusije uz saradnju sa federalnim organama vlade, koji odgovaraju za obrazovne institucije.

Kandidati koji konkurišu na smer grupe „Umetnost i kultura“ moraju da prođu dodatna testiranja kreativnih sposobnosti direktno u obrazovnim institucijama na koje žele da se upišu. Pri tome o konkretnim rokovima dodatnih testiranja kreativnih sposobnosti u obrazovnim institucijama treba da se raspitaju i zakažu sami i o svom trošku polažu dodatne ispite i testiranja u Rusiji (ako nije predviđen drugi način polaganja ispita).

Informacije o datumima dodatnih testiranja kreativnih sposobnosti u drugim obrazovnim institucijama nalaze se na sajtovima datih institucija.

Detaljnije informacije o spisku smerova na kojim se pri prijemu na osnovne i specijalističke studije mogu sprovoditi dodatna testiranja kreativnih sposobnosti i (ili) profesionalne orijentacije nalaze se na sajtu: http://russia.edu.ru/edu/ 

Kandidati koji apliciraju za programe specijalizacije u medicini (ordinatura) moraju obavezno da vladaju ruskim jezikom u obimu koji je dovoljan za praćenje nastave na obrazovnom programu. Takvi kandidati se ne raspoređuju na pripremna odeljenja.

Dokumentacija koja nije kompletirana u skladu sa ruskim zahtevima, nije prevedena na ruski jezik i nema pečat sudskog tumača neće biti razmatrana.

Državljani Crne Gore, koji su se i ranije školovali u Ruskoj Federaciji, a koji završavaju školovanje u tekućoj školskoj godini i žele da ga produže na sledeći nivo stručnog obrazovanja, za produženje školovanja u okviru opšte kvote za Crnu Goru za 2018. godinu treba da prođu izbor u skladu sa zahtevima navedenim u ovom pismu.

Rok za predaju dokumentacije je 21. Mart 2018. godine.

II Etapa.

Testiranja kandidata počinju od 21. marta 2018. godine u Ambasadi Rusije u Podgorici i precizira ih direktno kandidat. Informacija o datumu i vremenu testiranja se prosleđuje svakom kandidatu putem elektronske pošte navedene u Anketi kandidata na sajtu Russia.Study.

U skladu sa rezultatima konkursa i prema uslovima, koji utvrdila komisija koja se sastoji od predstavnika Rossotrudničestva u Crnoj Gori, Ambasade Ruske Federacije u Crnoj Gori, a takođe na osnovu analize i obrađivanja podataka, spisak odabranih kandidata Rossotrudničestvo šalje Ministarstvu obrazovanja i nauke Rusije u cilju sprovođenja druge etape konkursa.

Stranim državljanima (specijalistima sa visokim obrazovanjem) koji se upisuju na školovanje po programu dodatnog stručnog obrazovanja (povećavanje profesionalnih kvalifikacija) državna akademska stipendija se ne isplaćuje.

Odlazak u Rusiju je uz vizu, koju kandidat samostalno vadi u Konzularnom odelenju Ambasade u julu-augustu 2018. godine. Tokom dobijanja vize strani državljanin mora obezbediti kopiju medicinske potvrde o HIV-testu.

Informaciju o rezultatima II Etape konkursa uključujući rok izdavanja vize kandidat prati preko sajta Russia-Edu kao i putem direktnog kontaktiranja Konzulata na tel. broj: 020 273-104

Troškove prevoza kandidata do mesta školovanja, dobijanja polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja snosi sam kandidat i (ili) sponzor.

 

Konsultacije možete da dobijete na tel. broj: 020 272-460

E-mail: rossotr.me@gmail.com

Detaljne informacije o uslovima konkursa, studiranja i smeštaja:

Ministarstvo obrazovanja i nauke Rusije - http://russia.edu.ru/edu/

Rossotrudničestvo - http://rs.gov.ru/

Rosobrnadzor (pitanja uzajamnog priznanja diploma) -http://obrnadzor.gov.ru